LP Blog Image – Styrofoam to-go box

White styrofoam to-go box